Zasady zgłaszania prac

Komitet Naukowy zaprasza wszystkich zainteresowanych młodych naukowców (wiek < 35 lat) do zgłaszania streszczeń zgodnych z tematem wiodącym i tematami przewodnimi Zjazdu.

Termin nadsyłania streszczeń: do 15 lipca 2018 r. 30 lipca 2018 r.

Zasady dotyczące przygotowania i zgłaszania streszczeń:
1. streszczenia można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza rejestracyjnego
    dostępnego na stronie www.gradatim-sympozja.pl/ptt/ ,
2. streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim,
3. streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów i/lub rysunków,
4. streszczenie musi zawierać:
• tytuł pracy,
• pełne dane osoby prezentującej pracę – imię (imiona) i nazwisko, e-mail, numer telefonu, pierwszą literę
   imienia (imion) i pełne nazwisko autora (autorów), pełną nazwę instytucji, z której pochodzą autorzy pracy,
• słowa kluczowe (maksymalnie 6 słów),
• części streszczenia: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski (w kolejnych akapitach)
5. wśród autorów prac zgłaszanych przez Studentów musi być Opiekun Koła Naukowego,
6. streszczenie powinno zawierać maksymalnie 300 słów z wyłączeniem danych osobowych autorów, ich afiliacji
    oraz nazw ww. akapitów,
7. pierwszorazowe użycie skrótu w tekście streszczenie powinno zawierać wyjaśnienie jego znaczenia,
8. autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie,
9. zgłaszane streszczenia nie mogą być uprzednio publikowane ani prezentowane na innych konferencjach,
    zjazdach itp.

Ocena zgłoszonych prac i forma ich prezentacji:
1. zgłoszone streszczenia zostaną ocenione przez recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy,
2. autorzy zgłoszonych streszczeń zostaną powiadomieni, w terminie do 28 dni od terminu zakończenia
    przyjmowania prac, o decyzji Komitetu Naukowego (o odrzuceniu lub przyjęciu pracy do prezentacji),
3. przyjęte prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji plakatowej - prace zakwalifikowane do tej formy prezentacji będą eksponowane przez cały czas trwania na 42” ekranach w pionie, szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące tej formy prezentacji zostaną przekazane autorom po zakwalifikowaniu pracy przez Komitet Naukowy.
Trzy najwyżej ocenione przez recenzentów prace zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej i przedstawione podczas odpowiedniej sesji tematycznej; czas przewidziany na prezentację ustną zostanie podany w zawiadomieniu o przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy,
4. możliwość prezentacji prac będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, którzy dokonali
    opłaty rejestracyjnej,
5. oficjalnym językiem jest język polski, jednak dopuszcza się przedstawienie prac w języku angielskim
    w sesjach z udziałem wykładowców zagranicznych,
6. wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych.